Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định tên văn bản phương thức biểu đạt ngôi kể của đ

Xác định tên văn bản phương thức biểu đạt ngôi kể của đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định tên văn bản, phương thức biểu đạt, ngôi kể của đoạn trích trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài Sơn Tinh Thủy Tinh, Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt.

Giải chi tiết:

- Tên văn bản: Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Phương thức biểu đạt: Tự sự

- Ngôi kể: Ngôi thứ ba

Ý kiến của bạn