Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các số phức z = a + bi ab in mathbbR thỏa mãn| z -

Xét các số phức z = a + bi ab in mathbbR thỏa mãn| z -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các số phức (z = a + bileft( {a,b in mathbb{R}} right)) thỏa mãn(left| {z - 4 - 3i} right| = sqrt 5 ).  Tính (P = a + b) khi (left| {z + 1 - 3i} right| + left| {z - 1 + i} right|) đạt giá trị lớn nhất.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn