Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

xkern 1pt  times 155 = 255 times 2 x = 15 x = 17 x = 18

xkern 1pt  times 155 = 255 times 2 x = 15 x = 17 x = 18

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(x,{kern 1pt}  times ,,15,5 = 25,5,, times ,,2)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính tích bên phải, sau đó chia tích tìm được cho 3 ta tìm được (x).

Giải chi tiết:

(x,{kern 1pt}  times ,,3 = 25,5,, times ,,2)

(x times 3 = 51)

(x = 51:3)

(x = 17)

Vậy (x = 17).

Chọn B

Ý kiến của bạn