Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-

Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

- Nội dung các đáp án A, B, D là điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930

- Nội dung đáp án C không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930. Việc thành lập Mặt trận dân tộc chống đế quốc và tay sai được thực hiện từ giai đoạn 1936 – 1939 trở đi.

Chọn: C

Ý kiến của bạn