Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nghĩa quan trọng của dáng đi thẳng là giải phóng hai

Ý nghĩa quan trọng của dáng đi thẳng là giải phóng hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nghĩa quan trọng của dáng đi thẳng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dáng đi thẳng làm giải phóng hai chi trước khỏi chức năng di chuyển.

Chọn A

Ý kiến của bạn