Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yesterday our grandmother told us a story We were all

Yesterday our grandmother told us a story We were all

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yesterday, our grandmother told us a ________ story. We were all very sad.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn