Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You ever on TV before you            

You ever on TV before you            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You everon TV before you in this reality show?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự phối hợp thì

Giải chi tiết:

Hỏi về kinh nghiệm của ai đó đã từng làm gì chưa => dùng thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc: Have/ Has + S + ever + P2 + before + S + V_ed?

Tạm dịch: Bạn đã từng xuất hiện trên tivi trước khi bạn tham gia vào chương trình giải trí này chưa?

Chọn B.

Ý kiến của bạn