Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You shouldnt rely getting assistance from Frank at in

You shouldnt rely getting assistance from Frank at in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You shouldn't rely ____ getting assistance from Frank.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn