Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Áp suất

Áp suất

I - ÁP LỰC

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Tác dụng của áp lực càng lớn khi độ lớn của áp lực càng lớn hay diện tích mặt bị ép càng nhỏ.

II - ÁP SUẤT

- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

\(p = \dfrac{F}{S}\)

Trong đó:

     + $F$: áp lực $\left( N \right)$

     + $S$: diện tích mặt bị ép $\left( {{m^2}} \right)$

     + $p$: áp suất $\left( {N/{m^2}} \right)$

Ngoài $N/{m^2}$, đơn vị áp suất còn tính theo Pa (paxcan): $1Pa = 1{\rm{ }}N/{m^2}$

Luyện bài tập vận dụng tại đây!