Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

I. KHÁI NIỆM ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc 1 số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả các bộ NST.

ví dụ đột biến số lượng NST

Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể: thể dị bội và thể đa bội.

II. THỂ DỊ BỘI (LỆCH BỘI)

1. Khái niệm

- Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.

- Một số dạng dị bội phổ biến:

một số dạng dị bội

- Hậu quả: gây nên biến đổi hình thái ở thực vật (hình dạng, kích thước, màu sắc…) hoặc gây nên một số bệnh ở người (Đao, Tocno, Claiphento…).

hậu quả do đột biến dị bội

2. Sự phát sinh thể dị bội

- Trong quá trình giảm phân, mỗi NST của cặp tương đồng phân li về 1 cực → hình thành giao tử bình thường (n) → qua thụ tinh 2 giao tử bình thường n kết hợp với nhau → hợp tử 2n.

- Khi một cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đồng cùng đi về 1 cực → tạo giao tử bất thường n + 1 và n – 1 → qua thụ tinh 2 giao tử đó kết hợp với giao tử bình thường (n) → hợp tử 2n + 1 và Hợp tử 2n – 1 → thể dị bội.

phát sinh thể dị bội

3. Ý nghĩa của hiện tượng dị bội

- Đối với chọn giống: Có thể sử dụng thể không để được các NST mong muốn vào cơ thể lai.

- Đối với di truyền học: Có thể sử dụng các lệch bội để xác định vị trí các gen trên NST.

- Đối với tiến hóa: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 9