Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 32 phút 72 giây – 21 phút 90 giây=? 

 32 phút 72 giây – 21 phút 90 giây=? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

32 phút 72 giây – 21 phút 90 giây=?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

32 phút 72 giây – 21 phút 90 giây

=31 phút 132 giây – 21 phút 90 giây

=10 phút 42 giây

Chọn D

Ý kiến của bạn