Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 350ml d

Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 350ml d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 350ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Dung dịch A gồm các chất tan là:

            


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

=> nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,2 mol

Dựa vào 3 phản ứng :

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O            => nNaOH : nH3PO4 = 3

2NaOH + H2PO4 → Na2HPO4 + 2H2O         => nNaOH : nH3PO4 = 2

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O             => nNaOH : nH3PO4 = 1

Vì: nNaOH : nH3PO4 = 0,35 : 0,2 = 1,75

=> Phản ứng tạo NaH2PO4 và Na2HPO4

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn