Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng của CH4 với clo: CH4   +   xCl2  \(\xrightarrow{as,{{t}^{o}}}\) CH4-xClx   +  xHCl (1)

Theo giả thiết ta có: \(\% {m_{Cl}} = \frac{{35,5x}}{{34,5x + 16}}.100\%  = 89,12\%  \to x = 3\)

Vậy công thức của sản phẩm thế là : CHCl3.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn