Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế có sự thay đổi theo hướng

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế có sự thay đổi theo hướng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế có sự thay đổi theo hướng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực:

+ Tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng.

+ Tỉ trọng lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp giảm.

Chọn A

Ý kiến của bạn