Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam hợp chất A cần dùng vừa hết 4

Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam hợp chất A cần dùng vừa hết 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam hợp chất A cần dùng vừa hết 4,2 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 3,15 gam H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Biết thể tích các khi đo ở đktc, trong phân tử của A có 1 nguyên tử nitơ (N). Công thức phân tử của A là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: nO2 = 0,1875 mol

Bảo toàn khối lượng: mA + mO2 = mCO2 + mN2 + mH2O => mCO2 + mN2 = 7,3g

Mặt khác: nCO2 + nN2 = 0,175 mol

=> nCO2 = 0,15; nN2 = 0,025 mol

Bảo toàn O: nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,1 mol

=> nC : nH : nO : nN = 0,15 : 0,0,35 : 0,1 : 0,05 = 3 : 7 : 2 : 1

Vì A chỉ có 1 nguyên tử N nên A có CTPT là: C3H7O2N

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn