Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 tuần = ........... giờ.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 tuần = ........... giờ.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 tuần = ........... giờ.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 

Một tuần có số giờ là :

 (7 times 24 = 168)(giờ)

Chọn B

Ý kiến của bạn