Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 hãy cho biết  tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30 hãy cho biết  tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là Vĩnh Long.

Chọn B

Ý kiến của bạn