Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este

Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu được dung dịch B và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. Thành phần % về khối lượng của X trong A là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn khối lượng  m + 56.0,4 = (m - 12,6) + (m + 6,68)

=> m = 28,32 M andehit =  52,4

=> 2 andehit CH3-CHO và C2H5-CHO

m andehit = m - 12,6  = 15,72 

=> mol andehit = mol muối = mol este =  15,73/52,4 = 0,3

Gọi a và b lần lượt là số mol của 2 andehit đồng đẳng kế tiếp

a + b = 0,3 44a + 58b = 15,72

=> a = 0,12 và b = 0,18 mol

KOH dư = 0,1

m R-COOK = m + 6,68 – 56.0,1 = 29,4

M muối = R + 83 = 98

=> R = 15 gốc CH3- X là CH3-COO-CH=CH2 0,12 mol

=> mX = 86.0,12 = 10,32 => %mA = 36,44% 

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn