Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mỗi tuần lễ Bình  học ở lớp 6 tiết Tiếng Anh và 5 tiết Toán trung bình mỗi tiết học trong 40 phút .

Mỗi tuần lễ Bình  học ở lớp 6 tiết Tiếng Anh và 5 tiết Toán trung bình mỗi tiết học trong 40 phút .

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mỗi tuần lễ Bình học ở lớp 6 tiết Tiếng Anh và 5 tiết Toán, trung bình mỗi tiết học trong 40 phút .

Hỏi trong một tuần , Bình học hai môn Toán và Tiếng Anh ở lớp hết bao nhiêu thời gian?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong 1 tuần:

Bình học môn Tiếng Anh hết số thời gian là: (6 times 40 = 240) (phút) = 4 giờ

Bình học Toán hết số thời gian là: (5 times 40 = 200)(phút) = 3 giờ 20 phút.

Bình học cả hai môn Toán và Tiếng Anh hết số thời gian là:

4 giờ + 3 giờ 20 phút = 7 giờ 20 phút.

Đáp số: 7 giờ 20 phút.

Chọn C

Ý kiến của bạn