Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ngành dệt may của Đông Nam Bộ phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

Ngành dệt may của Đông Nam Bộ phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành dệt may của Đông Nam Bộ phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đông Nam Bộ có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lao động trẻ -> thuận lợi cho phát triển ngành dệt may. Đây là thế mạnh lớn của vùng.

Chọn B

Ý kiến của bạn