Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự điều tiết của mắt là

Sự điều tiết của mắt là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự điều tiết của mắt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn