Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng 15kg ở nhiệt độ 600C vào chậu chứa 2kg nước ở nhiệt độ 200C.

Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng 15kg ở nhiệt độ 600C vào chậu chứa 2kg nước ở nhiệt độ 200C.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng 1,5kg ở nhiệt độ 600C vào chậu chứa 2kg nước ở nhiệt độ 200C. Tìm nhiệt độ của nước và quả cầu khi đã cân bằng nhiệt. Giả sử có sự trao đổi nhiệt giữa quả cầu và nướC. Cho cnước = 4200J/kg.K và Cthép = 460J/kg.K.Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 

Cách giải :

Gọi t là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt

Nhiệt lượng thu vào của nước : ({Q_{thu}} = {m_1}{c_1}.Delta {t_1} = 2.4200.left( {t - 20} right) = 8400left( {t - 20} right),,,left( 1 right))

Nhiệt lượng toả ra của quả cầu : ({Q_{toa}} = {m_2}{c_2}.Delta {t_2} = 1,5.460.left( {60 - t} right) = 690left( {60 - t} right),,,left( 2 right))

Từ (1) và (2) ta có :  ({Q_{toa}} = {Q_{thu}} Rightarrow t approx {23^0}C)

Chọn A

Ý kiến của bạn