Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do:

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do năng suất lao động còn thấp so với các nước trên thế giới.

Chọn C

Ý kiến của bạn