Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trộn 100ml dung dịch HCl 0,1M với V ml dung dịch Ba(OH)

Trộn 100ml dung dịch HCl 0,1M với V ml dung dịch Ba(OH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn 100ml dung dịch HCl 0,1M với V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch có pH = 12,7. Giá trị của V là:

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nH+ = nHCl = 0,01 mol; nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,2V mol

pHsau = 12,7 > 7 => OH- dư => pOH = 14 - 12,7 = 1,3 => [OH-] = 10-1,3

        H+   +  OH- → H2O

Bđ: 0,01     0,2V

Pư: 0,01 → 0,01 

Sau: 0      0,2V - 0,01

(left[ {O{H^ - }} right] = frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{V} to {10^{ - 1,3}} = frac{{0,2V - 0,01}}{{0,1 + V}}) => V = 0,1 lít

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn