Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ nào sau đây không chứa các yếu tố đồng nghĩa với các từ còn lại?

Từ nào sau đây không chứa các yếu tố đồng nghĩa với các từ còn lại?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ nào sau đây không chứa các yếu tố đồng nghĩa với các từ còn lại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các từ: “thu thuế, thua mua, thu chi” từ “thu” đều có nghĩa là nhận lấy, nhận từ nhiều nguồn, nhiều nơi (Động từ)

- Từ “mùa thu” từ “thu” chỉ một trong bốn mùa của năm: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông (Danh từ)

Chọn C.

Ý kiến của bạn