Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Unless the two signatures are identical, the b

Unless the two signatures are <u>identical</u><u>,</u> the b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Unless the two signatures are identical, the bank won’t honor the check.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B

“identical”: tương đồng, giống nhau

Trái nghĩa là “different”: khác biệt

Ý kiến của bạn