Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5 ?

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5 ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu số tự nhiên có (2018) chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng (5) ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì (5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 2 + 2 + 1 = 3 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1) nên ta có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Số tự nhiên có một chữ số (5) đứng đầu và (2017) chữ số (0) đứng sau : Có (1) số.

Trường hợp 2: Số tự nhiên có một chữ số (4), một chữ số (1) và (2016) chữ số (0).

+) Khả năng 1: Nếu chữ số (4) đứng đầu thì chữ số (1) đứng ở một trong (2017) vị trí còn lại nên ta có  (C_{2017}^1) số.

+) Khả năng 2: Nếu chữ số (1) đứng đầu thì chữ số (4) đứng ở một trong (2017) vị trí còn lại nên ta có  (C_{2017}^1) số.

Trường hợp 3: Số tự nhiên có một chữ số (3), một chữ số (2) và (2016) chữ số (0)

+)  Khả năng 1: Nếu chữ  số (3) đứng đầu thì chữ số (2) đứng ở một trong (2017) vị trí còn lại nên ta có  (C_{2017}^1) số.

+)  Khả năng 2: Nếu chữ số (2) đứng đầu thì chữ số (3) đứng ở một trong (2017) vị trí còn lại nên ta có (C_{2017}^1) số.

Trường hợp 4: Số tự nhiên có hai chữ số (2), một chữ số (1) và (2015) chữ  số (0)

+) Khả năng 1: Nếu chữ số (2) đứng đầu thì chữ số (1) và chữ số (2) còn lại đứng ở hai trong (2017) vị trí còn lại nên ta có (A_{2017}^2) số.

+) Khả năng 2: Nếu chữ số (1) đứng đầu thì hai chữ số (2) đứng ở hai trong (2017) vị trí còn lại nên ta có (C_{2017}^2)số.

Trường hợp 5: Số tự nhiên có (2) chữ số (1), một chữ số (3) thì tương tự như trường hợp (4) ta có (A_{2017}^2 + C_{2017}^2) số.

Trường hợp 6: Số tự nhiên có một chữ số (2), ba chữ số (1) và (2014) chữ số (0).

+) Khả năng 1: Nếu chữ số (2) đứng đầu thì ba chữ số (1) đứng ở ba trong (2017) vị trí còn lại nên ta có (C_{2017}^3)số.

+) Khả năng 2: Nếu chữ số (1) đứng đầu và chữ số (2) đứng ở vị trí mà không có chữ số (1) nào khác đứng trước nó thì hai chữ số (1) còn lại đứng ở trong (2016) vị trí còn lại nên ta có (C_{2016}^2) số.

+) Khả năng 3: Nếu chữ số (1) đứng đầu và chữ số (2) đứng ở vị trí mà đứng trước nó có hai chữ số (1) thì hai chữ số (1) và chữ số (2) còn lại đứng ở trong (2016) vị trí còn lại nên ta có (A_{2016}^2) số.

Trường hợp 7: Số tự nhiên có năm chữ số (1) và (2013) chữ số (0), vì chữ số (1) đứng đầu nên bốn chữ số (1) còn lại đứng ở bốn trong (2017) vị trí còn lại nên ta có (C_{2017}^4) số.

Áp dụng quy tắc cộng ta có (1 + 4C_{2017}^1 + 2left( {C_{2017}^2 + A_{2017}^2} right) + left( {C_{2017}^3 + A_{2016}^2 + C_{2016}^2} right) + C_{2017}^4) số cần tìm.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn