Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chất gồm các oxit bazơ:

Dãy chất gồm các oxit bazơ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chất gồm các oxit bazơ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. NO là oxit lưỡng tính

C. CO2 là oxit axit

D. P2O5 là oxit axit

Đáp án B

Ý kiến của bạn