Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giá trị của D = lim n^3 - 3n^2 + 2n^4 + 4n^3 + 1 bằng:

Giá trị của D = lim n^3 - 3n^2 + 2n^4 + 4n^3 + 1 bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị của (D = lim frac{{{n^3} - 3{n^2} + 2}}{{{n^4} + 4{n^3} + 1}}) bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(D = lim frac{{frac{1}{n} - frac{3}{{{n^2}}} + frac{2}{{{n^4}}}}}{{1 + frac{4}{n} + frac{1}{{{n^4}}}}} = frac{{0 + 0 + 0}}{{1 + 0 + 0}} = 0)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn