Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hoàn toàn 206 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (

Hòa tan hoàn toàn 206 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt nNa2CO3 = x và nCaCO3 = y (mol)

m hh = mNa2CO3 + mCaCO3 = 106x + 100y = 20,6 (1)

BTNT “Na”: nNaCl = 2nNa2CO3 = 2x (mol)

BTNT “Ca”: nCaCl2 = nCaCO3 = y (mol)

m muối = mNaCl + mCaCl2 = 58,5.2x + 111y = 22,8 (2)

Giải (1) và (2) được x = 0,1 và y = 0,1

BTNT “C” => nCO2 = nNa2CO3 + nCaCO3 = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

=> V = 4,48 lít

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn