Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Làm khô khí H2 ?

Làm khô khí H2 ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Làm khô khí H2 ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

H2: có thể chọn H2SO4 đặc, NaOH rắn, CaCl2 khan…

Ý kiến của bạn