Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất là 28.10-8$Omega $mdây dài 100 m tiết diện 014mm2. Điện trở c

Một dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất là 28.10-8$Omega $mdây dài 100 m tiết diện 014mm2. Điện trở c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất là 2,8.10-8$Omega $m,dây dài 100 m, tiết diện 0,14mm2. Điện trở của dây dẫn là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

Điện trở của dây dẫn: (R = frac{{rho .l}}{S} = frac{{2,{{8.10}^{ - 8}}.100}}{{frac{{0,14}}{{1000000}}}} = 20Omega )

Chọn B

Ý kiến của bạn