Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn được

Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một lớp có (20) học sinh nam và (18) học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn được một học sinh nữ.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi A là biến cố: “chọn được một học sinh nữ.”

Không gian mẫu: (left| Omega  right| = C_{38}^1 = 38.)

Số cách chọn 1 học sinh nữ trong 18 học sinh nữ là : (nleft( A right) = C_{18}^1 = 18.)

( Rightarrow Pleft( A right) = frac{{nleft( A right)}}{{left| Omega  right|}} = frac{{18}}{{38}} = frac{9}{{19}}.)

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn