Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan sát một vật qua kính lão, ta  sẽ thấy:

Quan sát một vật qua kính lão, ta  sẽ thấy:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan sát một vật qua kính lão, ta  sẽ thấy:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn