Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

TN2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.

TN2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

TN2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TN2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào B thì lúc đầu cả hai chất Na2CO3 và NaHCO3 cùng phản ứng hết (do HCl dư):

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑          (1)

NaHCO3   + HCl → NaCl + H2O + CO2↑                          (2)         

Và hai phản ứng đó xảy ra đồng thời cho tới hết HCl. Gọi x là phần trăm số mol của Na2CO3 và của NaHCO3 được thêm vào tới vừa hết HCl, ta có:

. 2 + .1 = 0,5

Giải ra ta được x = 50/7

Do đó số mol CO2 bay ra bằng: + = +

Vậy thể tích CO2 = .22,4 = 8 (lít)

Ý kiến của bạn