Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trộn lẫn dung dịch có 01 mol H3PO4 với dung dịch có 03 mol KOH muối thu được là

Trộn lẫn dung dịch có 01 mol H3PO4 với dung dịch có 03 mol KOH muối thu được là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn lẫn dung dịch có 0,1 mol H3PO4 với dung dịch có 0,3 mol KOH, muối thu được là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({{{n_{KOH}}} over {{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = {{0,3} over {0,1}} = 3) => tạo ra muối K3PO4

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + H2O

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn