Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng?

Chọn phát biểu đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A sai vì khi thủy phân chất béo thu được glixerol.

B sai vì phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có mặt của axit sunfuric đặc là phản ứng thuận nghịch.

C đúng

D sai vì một số este đặc biệt thủy phân có thể thu được anđehit, xeton, …

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn