Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bazơ

Bazơ

1. KHÁI NIỆM

- Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (–OH)

- Ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,...

2. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

- Thành phần phân tử: Có một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm –OH.

Công thức chung:  M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

                   n : là số nhóm hiđroxit.

3. TÊN GỌI

Tên bazơ: Tên KL (kèm theo hoá trị nếu KL có nhiều hoá trị) + hiđroxit.  

VD : NaOH : Natri hiđroxit.

         Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxit.

4. PHÂN LOẠI

Chia làm 2 loại:

* Bazơ tan trong nước : NaOH, KOH,...

* Bazơ không tan trong nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2,...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN HÓA Lớp 8