Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

1. Phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng

a. Nguyên nhân

- Thời gian làm việc của công nhân từ 12 – 16 giờ/ngày.

- Đồng lương chết đói.

- Điều kiện làm việc rất tồi tàn.

=> Công nhân >< tư sản.

b. Các hình thức đấu tranh đầu tiên

Đập phá máy móc, đốt công xưởng => bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm.

=> Lập các công đoàn.

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840

*Sự phát triển của phong trào mang yếu tố chính trị

*Kết quả: thất bại, do:

- Lỏng lẻo, thiếu sự liên kết.

- Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

*Ý nghĩa:

- Cổ vũ mạnh mẽ các cuộc đấu tranh về sau của giai cấp công nhân.

- Là cơ sở lí luận cách mạng sau này.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 8