Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 8

CHƯƠNG 5: CÁCH MẠNG THÁNH MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)