Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Axit axetic (CH3COOH) loãng thường được gọi là gi

Axit axetic (CH3COOH) loãng thường được gọi là gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Axit axetic (CH3COOH) loãng thường được gọi là giấm ăn, được sử dụng nhiều trong đời sống. Xác định pH của dung dịch CH3COOH 0,01M biết Ka = 10-4,75.

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta thấy: (sqrt {{K_a}.{C_o}}  = 4,{2.10^{ - 4}} >  > {10^{ - 7}}) nên bỏ qua sự phân li của nước

      CH3COOH ( rightleftarrows ) CH3COO- + H+

Bđ:    0,01

Pli:     x                          x             x

CB:  0,01 - x                  x             x

(K_a = frac{{[C{H_3}CO{O^ - }{text{][}}{H^ + }{text{]}}}}{{{text{[}}C{H_3}COOH]}} to frac{{{x^2}}}{{0,01 - x}} = {10^{ - 4,75}} to x = 4,{129.10^{ - 4}})

=> pH = -log[H+] = -log(4,13.10-4) = 3,38

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn