Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau : (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2

Cho các phát biểu sau : (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước Brom

(3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(4) Glycin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn