Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu trả lời đúng:            

Chọn câu trả lời đúng:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A thủy ngân là kim loại nhưng ở thể lỏng

C kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt

D giòn không phải tính chất chung của kim loại

Đáp án B

Ý kiến của bạn