Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

d3sin ^2x - 2 căn 3 cot x - 6 = 0

d3sin ^2x - 2 căn 3 cot x - 6 = 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(dfrac{3}{{{{sin }^2}x}} - 2sqrt 3 cot x - 6 = 0)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ĐKXĐ: (sin x ne 0 Leftrightarrow x ne kpi ,k in mathbb{Z})

Ta có:

(begin{array}{l}dfrac{3}{{{{sin }^2}x}} - 2sqrt 3 cot x - 6 = 0 Leftrightarrow 3left( {1 + {{cot }^2}x} right) - 2sqrt 3 cot x - 6 = 0 Leftrightarrow 3{cot ^2}x - 2sqrt 3 cot x - 3 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}cot x = sqrt 3 cot x =  - dfrac{1}{{sqrt 3 }}end{array} right.end{array})

( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = dfrac{pi }{6} + kpi x =  - dfrac{pi }{3} + kpi end{array} right.,,k in mathbb{Z})  (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm (x = dfrac{pi }{6} + kpi ,,x =  - dfrac{pi }{3} + kpi ,,k in mathbb{Z}).

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn