Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH sau phản ứng thu được muối nào sau đây?

Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH sau phản ứng thu được muối nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH , sau phản ứng thu được muối nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tristearin có CTCT: (C17H35COO)3C3H5

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Vậy muối thu được sau phản ứng là: C17H35COONa

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn