Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giá trị của  E = lim căn n^4 + 2n  + 1n + 2 bằng:

Giá trị của  E = lim căn n^4 + 2n  + 1n + 2 bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị của (E = lim frac{{sqrt {{n^4} + 2n} + 1}}{{n + 2}}) bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(E = lim frac{{sqrt {1 + frac{2}{{{n^3}}}}  + frac{1}{{{n^2}}}}}{{frac{1}{n} + frac{2}{{{n^2}}}}} =  + infty )

Do (lim left( {sqrt {1 + frac{2}{{{n^3}}}}  + frac{1}{{{n^2}}}} right) = 1) ; (lim left( {frac{1}{n} + frac{2}{{{n^2}}}} right) = 0) và (frac{1}{n} + frac{2}{{{n^2}}} > 0,,,,,,forall n in {N^*})

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn