Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3

Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl

(b) Cho Al2O3 và dung dịch HCl loãng dư

(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư

(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) AgNO3 + HCl -> AgCl↓ + HNO3

(c) Cu không phản ứng với HCl

(d) Ba(OH)2 + 2KHCO3 -> K2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn