Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì:

Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi đặt vật sáng trước thấu kính phân kì, thì ta luôn thu được ảnh ảo, nhỏ hơn vật, cùng chiều vật.

Ý kiến của bạn