Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ (Đọc thêm)

Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ (Đọc thêm)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ:

Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(r\), khi đó:

- Diện tích xung quanh hình trụ:

\({S_{xq}} = 2\pi rh\)

- Diện tích đáy (hình tròn):

\({S_d} = \pi {r^2}\)

- Diện tích toàn phần hình trụ:

\({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d} = 2\pi rh + 2\pi {r^2}\)

- Thể tích khối trụ:

\(V = {S_d}.h = \pi {r^2}h\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 12