Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp giải các bài toán về logarit

Phương pháp giải các bài toán về logarit

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức logarit.

Phương pháp:

- Bước 1: Biến đổi các biểu thức có chứa logarit sử dụng những tính chất của logarit.

- Bước 2: Thực hiện tính toán dựa vào thứ tự thực hiện phép tính:

+ Nếu không có ngoặc: Lũy thừa (căn bậc \(n\)) \( \to \) nhân, chia \( \to \) cộng, trừ.

+ Nếu có ngoặc: Thực hiện trong ngoặc \( \to \) lũy thừa (căn bậc \(n\)) \( \to \) nhân, chia \( \to \) cộng, trừ.

Dạng 2: So sánh các biểu thức có chứa logarit.

Phương pháp:

- Bước 1: Đưa các logarit về cùng cơ số (nếu có thể)

- Bước 2: Đơn giản các biểu thức đã cho bằng cách sử dụng tính chất của logarit.

- Bước 3: So sánh các biểu thức sau khi đơn giản, sử dụng một số tính chất của so sánh logarit.

Dạng 3: Biểu diễn một logarit hoặc rút gọn biểu thức có chứa logarit qua các logarit đã cho.

Phương pháp:

- Bước 1: Tách biểu thức cần biểu diễn ra để xuất hiện các logarit đề bài cho bằng cách sử dụng các tính chất của logarit.

- Bước 2: Thay các giá trị bài cho vào và rút gọn sử dụng thứ tự thực hiện phép tính:

+ Nếu không có ngoặc: Lũy thừa (căn bậc \(n\)) \( \to \) nhân, chia \( \to \) cộng, trừ.

+ Nếu có ngoặc: Thực hiện trong ngoặc \( \to \) lũy thừa (căn bậc \(n\)) \( \to \) nhân, chia \( \to \) cộng, trừ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 12